Chovateľský a bonitačný poriadok

CHOVATEĽSKÝ A BONITAČNÝ PORIADOK

(CHBP)

Klubu priateľov nemeckých dôg (Ďalej len KPND)

ČLÁNOK I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tento chovateľský poriadok slúži pre riadenie a usmerňovanie chovu plemena nemecká doga, psov a súk z členských štátov FCI a plemenných kníh uznávaných FCI (ďalej len s preukazom o pôvode) a chovateľov pôsobiacich v rámci KPND. Výnimky môžu byť uskutočnené iba v súlade s chovateľským poriadkom Slovenskej kynologickej jednoty. Pôsobnosť tohto chovateľského poriadku je obmedzená na územie Slovenskej republiky. Úlohou KPND je riadiť chov nemeckej dogy v zásadách stanovených štandardom a podporovať ho tak, aby sa nemecká doga ako spoločensky pes čo možno najviac priblížil ideálnej predstave v exteriéri a v povahe. Z tejto úlohy vzniká pre každého chovateľa, bez ohľadu na to či vlastní psa alebo suku, povinnosť riadiť svoj chov výlučne s cieľom priblíženia sa ideálu. Tento chovateľský poriadok dopĺňa chovateľské poriadky a predpisy SKJ a ÚKK.

1.2 Ustanovenie chovateľského a zápisného poriadku platí pre všetkých majiteľov a držiteľov psov plemena nemecká doga s preukazom o pôvode a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom psov plemena nemecká doga .

1.3 Na základe tohto chovateľského poriadku nesie plnú zodpovednosť za výsledky dosiahnuté v individuálnom chove chovateľ, ktorému patrí chránený rázov registrovaného chovu v ktorom sa šteňatá narodili.

1.4 Produkcia šteniat bez Preukazu o Pôvode psa, priekupníctvo a vykonávanie chovateľskej činnosti výlučne za účelom dosahovania zisku sú nezlučiteľné s etikou chovateľa a budú považované za porušenie tohto chovateľského a zápisného poriadku.

1.5 Komisionálny predaj šteniat je zakázaný

ČLÁNOK II

Preukaz o pôvode psa ,CHOVATEĽ, MAJITEĽ, DRŽITEĽ CHOVNÉHO JEDINCA

2.1 Preukaz pôvodu psa je matričným dokladom, ktorý potvrdzuje okrem pôvodu aj čistokrvnosť a plemennú príslušnosť daného jedinca. Plemenná kniha zasiela preukazy pôvodu chovateľovi, ktorý ich musí podpísať a v prípade zmeny majiteľa uviesť túto aj s podpisom do kolónky na druhej strane tlačiva. Pre každého jedinca sa vystavuje jeden preukaz o pôvode.

2.2 Preukaz o pôvode psa obsahuje informácie o danom jedincovi, kde je uvedená plemenná príslušnosť a prípadne ráz, meno psa a chránený názov registrovaného chovu, skratka plemennej knihy s číslom zápisu, číslo čipu, dátum narodenia jedinca a meno a adresa chovateľa. Bez pečiatky plemennej knihy a podpisu zodpovedného pracovníka, ako aj bez podpisu chovateľa je preukaz o pôvode psa neplatný.

2.3 Preukaz o pôvode psa vydaný plemennou knihou ÚKK obsahuje informácie o štyroch generáciách predkov, kde sa podľa možností uvádzajú najvyššie získané tituly, absolvované skúšky a trvalé zdravotné vyšetrenia.

2.4 Preukaz pôvodu psa je verejná listina a nie je prenosná na iného psa. Jeho falšovanie, pozmeňovanie a zneužitie odporuje zákonu. Pri neoprávnenom použití, pozmeňovaní a falšovaní preukazu o pôvode psa sa možno domáhať súdnou cestou odstránenia závažného sfalšovania a primeraného zadosťučinenia a náhrady spôsobenej škody.

2.5 Úradné zápisy, zmeny a doplnky do preukazu o pôvode môžu vykonať len Plemenná kniha ÚKK a sekretariát SKJ. Na druhej strane preukazu o pôvodu psa môžu robiť zápisy len osoby na to oprávnené. (Veterinárni lekári, bonitačné a zvodové komisie, rozhodcovia pre exteriér a výkon, poverený personál kynologických podujatí, chovateľ a posledný majiteľ pri zmene vlastníckych vzťahov ako aj zástupcovia príslušných chovateľských klubov, ktorí môžu vyznačiť chovnú spôsobilosť, prípadne podmienečnú chovnú spôsobilosť jedinca).

Zápisy do preukazu o pôvode psa neoprávnenými osobami môžu mať za následok jeho neplatnosť.

2.6 Preukaz o pôvode psa nie je platný pre vývoz jedinca do zahraničia. Pri vývoze do zahraničia sa vystavuje exportný preukaz o pôvode.

2.7 Chovateľ je povinný vydať podpísaný preukaz o pôvode novému majiteľovi bez zbytočného odkladu. Cena jedinca zahŕňa aj cenu preukazu o pôvode psa.

2.8 Chovateľom daného jedinca je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniat. Potomstvo suky sa registruje na jeho chránený názov registrovaného chovu.

2.9 Majiteľom chovného psa je osoba, alebo organizácia majúca vo vlastníctve psa registrovaného v plemennej knihe ako psa chovného. Držiteľom chovného psa je buď majiteľ alebo ten, kto je majiteľom chovného psa písomne splnomocnený používať tohto k páreniu súk. Chovateľ a majiteľ chovného psa nemusia byť členmi Klubu priateľov nemeckých dôg avšak Klubu priateľov nemeckých dôg im zabezpečuje chovateľský servis len za podmienky dodržiavania chovateľského a zápisného poriadku a súvisiacich predpisov Klubu priateľov nemeckých dôg, Únie kynologických klubov, Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodnej kynologickej federácie - FCI.

2.10 Držiteľ psa alebo suky je fyzická alebo právnická osoba u ktorej sa daný jedinec fyzicky nachádza a je v jej starostlivosti a ošetrovaní a je majiteľom daného jedinca oprávnená k jeho držbe.

2.11 Držiteľom chovného psa je alebo majiteľ chovného psa, alebo tá osoba, ktorá je majiteľom oprávnená, aby chovného psa využila k páreniu sučiek.

2.12 Vzájomné práva a povinnosti vlastníkov chovných psov a sučiek môže upravovať chovateľský poriadok chovateľského klubu . Kde takéto ustanovenia chýbajú, platí chovateľský a zápisný poriadok a súvisiace predpisy ÚKK, SKJ a medzinárodný chovateľský poriadok FCI.

2.13 Chovateľom a vlastníkom chovných psov sa naliehavo odporúča pred každým plánovaným párením dojednať si písomne vzájomné dohody a zvlášť vo veci finančných záväzkov dojednať jasné podmienky.

ČLÁNOK III

PORADCA CHOVU (PCH)

je funkcionár klubu, ktorý predstavuje bezprostrednú kontaktnú osobu v záležitostiach chovu.Vystavuje a archivuje pripúšťacie povolenia. Spracováva a archivuje všetku chovateľskú agendu.

3.1 V prípadoch, ak chovateľ požiada o kontrolu vrhu a poradca chovu ho nemôže skontrolovať, môže poveriť kontrolou vrhu iného člena Klubu priateľov nemeckých dôg, skúseného, odborne zdatného a morálne zodpovedného.

3.2 Počet oblastných poradcov chovu nie je presne stanovený, bude určený vždy podľa potreby.

3.3 Poradca chovu alebo poverený člen klubu poradcom chovu vykonáva, v prípade požiadania chovateľom, kontroly vrhov, upozorňuje na nedostatky, vady a prednosti jednotlivých vrhov. Zároveň poskytuje praktické rady začínajúcim chovateľom. Upozorňuje chovateľov na šteňatá, ktoré zjavne nezodpovedajú štandardu.


ČLÁNOK IV

ČIPOVANIE

4.1 Čipovanie šteniat je povinné, vykonáva ho veterinárny lekár. Veterinárneho lekára, ktorý musí spĺňať podmienky stanovené plemennou knihou si vyberá chovateľ podľa vlastnej úvahy.

4.2 Čipovanie sa vykonáva na náklady chovateľa - poplatky za úkon, náklady na dopravu a pod.

4.3 Veterinárny lekár zodpovedá za odborné čipovanie psov. O čipovaní vykoná zápis v príslušnom tlačive na zápis šteniat.

4.4 Prihlášku k zápisu šteniat zasiela chovateľ doporučene do veku ich 9 týždňov na adresu plemennej knihy.

4.5 Postup pri čipovaní šteniat je nasledovný:

- Chovateľ požiada veterinárneho lekára o začipovanie šteniat, a to pred zaslaním prihlášky k zápisu šteniat na plemennú knihu.

- Veterinárny lekár po začipovaní šteniat nalepí do prihlášky k zápisu čiarové kódy k ich menám a potvrdí vykonanie tohto úkonu do Prihlášky na zápis vrhu.

- Chovateľ následne zasiela prihlášku k zápisu šteniat na Plemennú knihu a to do veku ich 9 týždňov.

ČLÁNOK V

CHOV A CHOVNÍ JEDINCI

5.1 Chovom podľa tohto poriadku rozumieme cieľavedomú plemenitbu, na ktorú sa môžu použiť len jedince spĺňajúce podmienky chovnosti v rámci Klubu priateľov nemeckých dôg a v prípade zahraničného krytia chovateľského klubu príslušnej krajiny. Chovné jedince musia byť bezpodmienečne v dobrom zdravotnom stave.

5.2 K plemenitbe možno použiť iba jedincov s preukazom o pôvode, ktorí spĺňajú podmienky pre chov stanovené chovateľskými poriadkami jednotlivých klubov členských krajín FCI, resp. krajín, ktoré vedú FCI uznanú plemennú knihu. Výnimky môžu byť uskutočnené iba v súlade s chovateľským poriadkom Slovenskej kynologickej jednoty.

5.3 Pri zahraničnom krytí nesie plne zodpovednosť za to, že je na krytie využitý krycí pes, ktorý spĺňa podmienky chovnosti v krajine kde je zapísaný do plemennej knihy FCI,výlučne majiteľ chovnej sučky.

5.5 Importovaný jedinci,ktorí majú splnenú bonitáciu podľa Smernice EuDDC sú považovaní za chovné sa nemusia opakovať bonitáciu.

5.6 Pri importe gravidnej suky, musí suka spĺňať chovateľské podmienky tej krajiny, odkiaľ bola dovezená, zápis šteniat však podlieha podmienkam stanoveným v Chovateľskom a zápisnom poriadku SKJ. Pre ďalšie pripustenie musí absolvovať bonitáciu podľa podmienok KPND, ak sa jej netýkabod 5.5.

5.7 Psy a suky, ktorí spĺňajú bonitačné podmienky podľa smernice EuDDC sú na bonitačnej karte a v preukaze pôvodu označení pečiatkou "Chovnosť EuDDC"

5.8 Chovať nemeckú dogu môže aj nečlen klubu, ktorý však musí rešpektovať s chovom súvisiace klubové poriadky a predpisy a v čase párenia svojej suky musí mať s klubom vyhotovenú písomnú zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu, čím sa súčasne zaväzuje k dodržiavaniu a rešpektovanie klubových predpisov.

5.4 BONITÁCIA

Pre zbonitovanie a zaradenie do chovu musí pes alebo suka splniť tieto podmienky :

a) Poslať prihlášku na bonitáciu - posielať najneskôr do 7 dní pred bonitáciou.

b) Preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznávanou FCI,

c) Preregistrácia importovaných jedincov do Slovenskej plemennej knihy psov/SPKP/,

d) Majiteľ predvedeného jedinca musí byť členom klubu/pre nečlenov platí článok IX Osobitné ustanovenia/

e) Vek jedinca musí byť minimálne 18 mesiacov.

f) Absolvovanie výstavy usporiadanej slovenským klubom KPND od triedy mladých a absolvovanie jednej medzinárodnej výstavy / výstava so zadávaním CACIB/ od triedy strednej.

g) Pre zbonitovanie jedinca je potrebné získať známku - pre psa výborný - pre suku veľmi dobrá - v triede strednej, otvorenej, na dvoch výstavách so zadávaním CAC / národných, medzinárodných, špeciálnych a klubových/.

h) Doložiť certifikát DNA profilu alebo sa podrobiť odobratiu DNA vzorky pri samotnej bonitácii. Táto vzorka bude slúžiť k vyhotoveniu DNA profilu jedinca.

i) Pre zaradenie do chovu môžu chýbať dva v zuby v rozsahu P1 v dolnej čeľusti. Nadpočet zubov nie je vadou.

ch) Chybné postavenie dvoch stredných rezákov umožňuje zaradenie do chovu.

j) Individuálnu /mimoriadnu/ bonitáciu môže povoliť výbor klubu. Žiadateľ plne hradí všetky výdavky.

k) Bonitačnú komisiu, ktorá má 3 členov navrhuje výbor klubu. Bonituje rozhodca.

l) Pri opakovanej bonitácii musí byť členom komisie jeden člen z predchádzajúcej bonitácie.

m) Re - bonitácia jedincov v prípade predchádzajúceho vyradenia z chovu pre akékoľvek vady chrupu a záhryzu je vylúčená.

n) Súčasťou bonitácie je bonitačná karta.

o) Podmienkou zaradenia do chovu je úspešné absolvovanie bonitácie na základe splnenia exteriérových, povahových a požiadaviek. V prípade bonitácie podľa smernice EuDDC aj splnenia zdravotných požiadaviek.

p) Zaradenie do registra chovných jedincov vykonáva SPKP, na žiadosť majiteľa a zároveň vykoná o tom zápis v PP.

r) Importovaní jedinci môžu byť zaradení do chovu po absolvovaní riadnej alebo mimoriadnej bonitácie, ak sa jej netýka bod 5.5 .

s) Do chovu sa nezaraďujú jedince, u ktorých bol vykonaný zákrok k odstráneniu, zakrytiu alebo zmierneniu anatomických alebo z chovu vylučujúcich exteriérových vád.

5.4.1 Ak v priebehu života príde jedinec akýmkoľvek spôsobom o zub, je potrebné doložiť RTG od veterinára, ktoré musí byť čitateľne identifikované číslom čipu a menom jedinca, na snímke musí byť jasne viditeľné lôžko chýbajúceho zuba

Po absolvovaní bonitácie je chovnosť psa doživotná, sučka môže byť použitá v chove do 8 rokov.

ČLÁNOK VI

PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE A HLÁSENIE O VRHU

Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vyhotovuje poradca chovu (PCH). O pripúšťacie povolenie musí chovateľ požiadať PCH najmenej 20 dní pred očakávaným háraním sučky poštou alebo emailom. V žiadosti uvedie všetky dôležité údaje týkajúce sa sučky, priloží fotokópiu jej preukazu pôvodu a súčasne zašle priloží kópiu správneho poplatku za vystavenie krycieho listu, ktorý bol uhradený na číslo účtu Klubu priateľov nemeckých dôg. Záležitosťou chovateľa je výber krycieho psa , pričom môže plne využiť služby PCH.Chovateľ je povinný doložiť tiež všetky dôležité údaje a o psovi a adresu majiteľa, v prípade zahraničného krytia je povinný doložiť doklady dokumentujúce chovnosť krycieho psa v krajine, kde má jeho vlastník trvalý pobyt, pričom musí ísť o krajinu, ktorá je členskou krajinou FCI, resp. vedie plemennú knihu uznávanú FCI. Výnimky môžu byť uskutočnené iba v súlade s chovateľským poriadkom Slovenskej kynologickej jednoty.

Poradca chovu má právo odmietnuť vyhotovenie pripúšťacieho povolenia :
a) pokiaľ nemá dostatočné informácie o krycom psovi a suke, a nemá možnosť tieto

informácie v priebehu krátkeho obdobia získať,
b) v prípade porušenia Chovateľského a bonitačného poriadku KPND chovateľom.

V prípade odmietnutia vystavenia pripúšťacieho povolenia poradcom chovu sa môže žiadateľ odvolať na výbor klubu, ktorý o žiadosti rozhodne.

Pripúšťacie povolenie, ktoré sa rozhodne poradca chovu vydať zašle poradca chovu chovateľovi do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti.

Platnosť nepoužitého krycieho listu - je jeden kalendárny rok (1.1.- 31.12.), pre nečlenov krycí list platílen na jeden konkrétny prípad.

Suka, na ktorú sa žiada pripúšťacie povolenie, je zaradená do chovu a v dobe krytia má najmenej 20 mesiacov.

Pripúšťacie povolenie, ktoré bolo použité a sučka nezostala kotná, je potrebné vrátiť poradcovi chovu najneskôr do 3 mesiacov odo dňa krytia, taktiež je potrebné ho vrátiť po uplynutí doby platnosti pripúšťacieho povolenia.

6.1 Ak nezostala suka kotná, chovateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť majiteľovi chovného psa a PCH najneskôr do 14 dní od dátumu predpokladaného vrhu.

6.2 Vystavenie pripúšťacieho povolenia je spoplatnené v prospech Klubu priateľov nemeckých dôg, vo výške určenej členskou schôdzou. Z týchto poplatkov sú uhrádzané všetky výdavky spojené s chovateľskou agendou (poštovné, tlačivá a podobne).

Nečlenovia Klubu priateľov nemeckých dôg môžu mať poplatky vyššie, avšak nie likvidačné, alebo diskriminačné. Výšku poplatkov pre nečlenov schvaľuje výbor, členská schôdza.

6.3 Pripúšťacie povolenie musí byť vyplnené aj v prípade, keď obaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi.

ČLÁNOK VII

PÁRENIE

7.1.K páreniu v zmysle tohto poriadku môže prísť len medzi jedincami rovnakého plemena, ktorí vyhovujú ustanoveniu článku "V" tohto poriadku . Žiadosť o použitie takéhoto psa je nutné doložiť fotokópiou PP.

Párenie je možné uskutočniť na základe pripúšťacieho povolenia vydaného poradcom chovu Klubu priateľov nemeckých dôg.

7.2 Párenie jednej suky dvoma a viacerými psami v priebehu jedného hárania je zakázané a šteňatá z takéhoto spojenia nebudú zapísané do plemennej knihy.

7.3 Počet vrhov u suky je obmedzený a to na maximálne tri vrhy v období dvoch rokov. Klubu priateľov nemeckých dôg odporúča odchovať v priebehu jedného roka maximálne jeden vrh.

7.4 Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou. O inseminácii sa urobí záznam do pripúšťacieho povolenia. Realizovať ho môže výlučne veterinárny lekár, ktorý jeho vykonanie súčasne potvrdí v pripúšťacom povolení. Umelé oplodnenie nie je dovolené previesť u psov, ktorí sa predtým nereprodukovali prirodzeným spôsobom. V ojedinelých prípadoch (keď sa len pes alebo len suka predtým nerozmnožovali prirodzeným spôsobom) môže členská organizácia SKJ poverená vedením čiastkovej plemennej knihy povoliť výnimky, na základe odporúčania KPND.

7.5 Úhrada za párenie má byť dojednaná dopredu písomne. Dohoda o výške poplatku za párenie je výlučne v právomoci chovateľa a majiteľa chovného psa.

7.6 Ak je ako úhrada za párenie poskytované šteňa, prislúcha prvá voľba chovateľovi, ktorý si ponecháva šteňa a druhá majiteľovi chovného psa.

7.7 Pri žiadostiach o vystavenie Pripúšťacieho povolenia pre párenie so zahraničnými plemenníkmi sa postupuje rovnako, ako pre vystavenie pripúšťacieho povolenia u nás s tým, že majiteľ chovnej suky garantuje dodanie všetkých dokladov (fotokópiu preukazu o pôvode psa, alebo jeho opis overený plemennou knihou, ktorá zaradila psa do chovu, fotokópiu záznamu tituloch a pod.) najneskôr do doby zaslania prihlášky k zápisu šteniat do plemennej knihy. V opačnom prípade nebude vrh zapísaný do plemennej knihy.

7.8 Opakované párenie jednej suky tým istým plemenníkom nie je obmedzené pri ďalších háraniach.

7.9 Chovný pes nemá obmedzený počet krytí. Medzi jednotlivými pripusteniami chovného psa musí byť minimálny odstup 24 hodín.

7.10 Správne a plne prevedené párenie potvrdzuje držiteľ chovného psa vystavením potvrdenia o párení. Potvrdzuje v ňom svojím podpisom, že bol očitým svedkom párenia.

7.11 Príslušná plemenná kniha predpisuje formuláre, v ktorých je vrh zapisovaný a je povinnosťou majiteľa sučky tieto formuláre obstarať, riadne vyplniť a predložiť držiteľovi psa k podpisu.

7.12 Ak pes i suka patria jednému majiteľovi, musí byť pri párení nestranný svedok.

7.13 Majiteľ chovného psa je povinný viesť "knihu krytí".

7.14 V prípade spoluvlastníctva je nutné, aby bol ostatnými splnomocnený len jeden spoluvlastník k jednaniu s príslušnými orgánmi ohľadom chovateľských záležitostí.

7.15.Po uskutočnení krytia je potrebné túto skutočnosť oznámiť poradcovi chovu a to v lehote do 3 dní od uskutočnenia párenia a to emailom alebo sms správou.

ČLÁNOK VIII

VRH

8.1 Chovateľ je povinný oznámiť majiteľovi chovného psa do 10 dní počet narodených šteniat.

8.2 Chovateľ je povinný do 7 dní nahlásiť narodenie šteniat poradcovi chovu, s ktorým dohodne termín kontroly vrhu /písomne, telefonicky, e-mailom /.

8.3 Zásadne sa vyžaduje minimálne jedna kontrola vrhu do 56 dní od narodenia šteniat.

8.3 Plemenná kniha nezapíše šteňatá staršie ako 4 mesiace.

8.3 Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu, čipovaním, prípadným tetovaním a poplatky za úkony plemennej knihe hradí chovateľ.

8.4 V čase odovzdávania šteniat novým majiteľom musia byť šteňatá vo veku najmenej 56 dní a viac. Musia byť schopné samostatne prijímať potravu, a minimálne 1x zaočkované na parvovirózu a psinku.

8.5 Cena šteniat patrí do kategorizácie voľnej tvorby cien. Súčasťou ceny šteňaťa je jeho preukaz o pôvode, ktorý hradí chovateľ.

8.6 Pri kontrole vrhu poradca potvrdí členstvo chovateľa v KPND na základe predloženého dokladu o zaplatení príslušných poplatkov avyplní krycí list k zápisu šteniat.

ČLÁNOK IX

Osobitné ustanovenia

9.1. Nečlenovi je poskytnutá Zmluva o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov klubu
9.2
Nečlenovia platia za bonitáciu podľa stanovených poplatkov.

9.3 Nečlenovia platia za kontrolu vrhu podľa platných poplatkov, plus cestovné podľa platných cestovných náhrad.

9.4 Pri porušení bodov 7.15 a 8.2. bude chovateľovi udelená sankcia vo výške 100,- EUR a to za každé takéto porušenie.

ČLÁNOK X

Záverečné ustanovenia

Všetko tu nespomenuté upravuje Chovateľský poriadok Slovenskej kynologickej jednoty a zápisný poriadok Únie kynologických klubov a medzinárodný chovateľský poriadok FCI.

Tento chovateľský a bonitačný poriadok platí od 20.3.2022

Tento chovateľský poriadok bo schválený na členskej schôdzi dna 20.3.2022