CHOVATEĽSKÝ A BONITAČNÝ PORIADOK

(CHBP)

Klubu priateľov nemeckých dôg (Ďalej len KPND)

ČLÁNOK I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tento chovateľský poriadok slúži pre riadenie a usmerňovanie chovu plemena

nemecká doga, psov a súk z členských štátov FCI a plemenných kníh uznávaných

FCI (ďalej len s preukazom o pôvode) a chovateľov pôsobiacich v rámci KPND.

Výnimky môžu byť uskutočnené iba v súlade s chovateľským poriadkom Slovenskej

kynologickej jednoty. Pôsobnosť tohto chovateľského poriadku je obmedzená na

územie Slovenskej republiky. Úlohou KPND je riadiť chov nemeckej dogy v

zásadách stanovených štandardom a podporovať ho tak, aby sa nemecká doga ako

spoločensky pes čo možno najviac priblížil ideálnej predstave v exteriéri a v povahe.

Z tejto úlohy vzniká pre každého chovateľa, bez ohľadu na to či vlastní psa alebo

suku, povinnosť riadiť svoj chov výlučne s cieľom priblíženia sa ideálu. Tento

chovateľský poriadok dopĺňa chovateľské poriadky a predpisy SKJ a ÚKK.

1.2 Ustanovenie chovateľského a zápisného poriadku platí pre všetkých majiteľov a

držiteľov psov plemena nemecká doga s preukazom o pôvode a sú záväzné pre

každého, kto sa zaoberá chovom psov plemena nemecká doga .

1.3 Na základe tohto chovateľského poriadku nesie plnú zodpovednosť za výsledky

dosiahnuté v individuálnom chove chovateľ, ktorému patrí chránený rázov

registrovaného chovu v ktorom sa šteňatá narodili.

1.4 Produkcia šteniat bez Preukazu o Pôvode psa, priekupníctvo a vykonávanie

chovateľskej činnosti výlučne za účelom dosahovania zisku sú nezlučiteľné s etikou

chovateľa a budú považované za porušenie tohto chovateľského a zápisného

poriadku.

1.5 Komisionálny predaj šteniat je zakázaný

ČLÁNOK II

Preukaz o pôvode psa ,CHOVATEĽ, MAJITEĽ, DRŽITEĽ CHOVNÉHO JEDINCA

2.1 Preukaz pôvodu psa je matričným dokladom, ktorý potvrdzuje okrem pôvodu aj

čistokrvnosť a plemennú príslušnosť daného jedinca. Plemenná kniha zasiela

preukazy pôvodu chovateľovi, ktorý ich musí podpísať a v prípade zmeny majiteľa

uviesť túto aj s podpisom do kolónky na druhej strane tlačiva. Pre každého jedinca sa

vystavuje jeden preukaz o pôvode.

2.2 Preukaz o pôvode psa obsahuje informácie o danom jedincovi, kde je uvedená

plemenná príslušnosť a prípadne ráz, meno psa a chránený názov registrovaného

chovu, skratka plemennej knihy s číslom zápisu, číslo čipu, dátum narodenia jedinca

a meno a adresa chovateľa. Bez pečiatky plemennej knihy a podpisu zodpovedného

pracovníka, ako aj bez podpisu chovateľa je preukaz o pôvode psa neplatný.

2.3 Preukaz o pôvode psa vydaný plemennou knihou ÚKK obsahuje informácie o

štyroch generáciách predkov, kde sa podľa možností uvádzajú najvyššie získané

tituly, absolvované skúšky a trvalé zdravotné vyšetrenia.

2.4 Preukaz pôvodu psa je verejná listina a nie je prenosná na iného psa. Jeho

falšovanie, pozmeňovanie a zneužitie odporuje zákonu. Pri neoprávnenom použití,

pozmeňovaní a falšovaní preukazu o pôvode psa sa možno domáhať súdnou cestou

odstránenia závažného sfalšovania a primeraného zadosťučinenia a náhrady

spôsobenej škody.

2.5 Úradné zápisy, zmeny a doplnky do preukazu o pôvode môžu vykonať len

Plemenná kniha ÚKK a sekretariát SKJ. Na druhej strane preukazu o pôvodu psa

môžu robiť zápisy len osoby na to oprávnené. (Veterinárni lekári, bonitačné a

zvodové komisie, rozhodcovia pre exteriér a výkon, poverený personál kynologických

podujatí, chovateľ a posledný majiteľ pri zmene vlastníckych vzťahov ako aj

zástupcovia príslušných chovateľských klubov, ktorí môžu vyznačiť chovnú

spôsobilosť, prípadne podmienečnú chovnú spôsobilosť jedinca).

Zápisy do preukazu o pôvode psa neoprávnenými osobami môžu mať za následok

jeho neplatnosť.

2.6 Preukaz o pôvode psa nie je platný pre vývoz jedinca do zahraničia. Pri vývoze

do zahraničia sa vystavuje exportný preukaz o pôvode.

Klub priateľov nemeckých dôg odporúča pri importe jedinca požadovať od

predávajúceho pri jeho obstaraní DNA kompatibilitu rodičov jedinca.

2.7 Chovateľ je povinný vydať podpísaný preukaz o pôvode novému majiteľovi bez

zbytočného odkladu. Cena jedinca zahŕňa aj cenu preukazu o pôvode psa.

2.8 Chovateľom daného jedinca je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniat.

Potomstvo suky sa registruje na jeho chránený názov registrovaného chovu.

2.9 Majiteľom chovného psa je osoba, alebo organizácia majúca vo vlastníctve psa

registrovaného v plemennej knihe ako psa chovného. Držiteľom chovného psa je buď

majiteľ alebo ten, kto je majiteľom chovného psa písomne splnomocnený používať

tohto k páreniu súk. Chovateľ a majiteľ chovného psa nemusia byť členmi Klubu

priateľov nemeckých dôg avšak Klubu priateľov nemeckých dôg im zabezpečuje

chovateľský servis len za podmienky dodržiavania chovateľského a zápisného

poriadku a súvisiacich predpisov Klubu priateľov nemeckých dôg, Únie

kynologických klubov, Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodnej kynologickej

federácie - FCI.

2.10 Držiteľ psa alebo suky je fyzická alebo právnická osoba u ktorej sa daný jedinec

fyzicky nachádza a je v jej starostlivosti a ošetrovaní a je majiteľom daného jedinca

oprávnená k jeho držbe.

2.11 Držiteľom chovného psa je alebo majiteľ chovného psa, alebo tá osoba, ktorá je

majiteľom oprávnená, aby chovného psa využila k páreniu sučiek.

2.12 Vzájomné práva a povinnosti vlastníkov chovných psov a sučiek môže

upravovať chovateľský poriadok chovateľského klubu . Kde takéto ustanovenia

chýbajú, platí chovateľský a zápisný poriadok a súvisiace predpisy ÚKK, SKJ a

medzinárodný chovateľský poriadok FCI.

2.13 Chovateľom a vlastníkom chovných psov sa naliehavo odporúča pred každým

plánovaným párením dojednať si písomne vzájomné dohody a zvlášť vo veci

finančných záväzkov dojednať jasné podmienky.

ČLÁNOK III

PORADCA CHOVU (PCH)

je funkcionár klubu, ktorý predstavuje bezprostrednú kontaktnú osobu v

záležitostiach chovu. Vystavuje a archivuje pripúšťacie povolenia. Spracováva a

archivuje všetku chovateľskú agendu.

3.1 V prípadoch, ak chovateľ požiada o kontrolu vrhu a poradca chovu ho nemôže

skontrolovať, môže poveriť kontrolou vrhu iného člena Klubu priateľov nemeckých

dôg, skúseného, odborne zdatného a morálne zodpovedného.

3.2 Počet oblastných poradcov chovu nie je presne stanovený, bude určený vždy

podľa potreby.

3.3 Poradca chovu alebo poverený člen klubu poradcom chovu vykonáva, v prípade

požiadania chovateľom, kontroly vrhov, upozorňuje na nedostatky, vady a prednosti

jednotlivých vrhov. Zároveň poskytuje praktické rady začínajúcim chovateľom.

Upozorňuje chovateľov na šteňatá, ktoré zjavne nezodpovedajú štandardu.

ČLÁNOK IV

ČIPOVANIE

4.1 Čipovanie šteniat je povinné, vykonáva ho veterinárny lekár. Veterinárneho

lekára, ktorý musí spĺňať podmienky stanovené plemennou knihou si vyberá chovateľ

podľa vlastnej úvahy.

4.2 Čipovanie sa vykonáva na náklady chovateľa - poplatky za úkon, náklady na

dopravu a pod.

4.3 Veterinárny lekár zodpovedá za odborné čipovanie psov. O čipovaní vykoná

zápis v príslušnom tlačive na zápis šteniat.

4.4 Prihlášku k zápisu šteniat zasiela chovateľ doporučene do veku ich 9 týždňov na

adresu plemennej knihy.

4.5 Postup pri čipovaní šteniat je nasledovný:

- Chovateľ požiada veterinárneho lekára o začipovanie šteniat, a to pred zaslaním

prihlášky k zápisu šteniat na plemennú knihu.

- Veterinárny lekár po začipovaní šteniat nalepí do prihlášky k zápisu čiarové kódy k

ich menám a potvrdí vykonanie tohto úkonu do Prihlášky na zápis vrhu.

- Chovateľ následne zasiela prihlášku k zápisu šteniat na Plemennú knihu a to do

veku ich 9 týždňov.

ČLÁNOK V

CHOV A CHOVNÍ JEDINCI

5.1 Chovom podľa tohto poriadku rozumieme cieľavedomú plemenitbu, na ktorú sa

môžu použiť len jedince spĺňajúce podmienky chovnosti v rámci Klubu priateľov

nemeckých dôg a v prípade zahraničného krytia chovateľského klubu príslušnej

krajiny. Chovné jedince musia byť bezpodmienečne v dobrom zdravotnom stave.

5.2 K plemenitbe možno použiť iba jedincov s preukazom o pôvode, ktorí spĺňajú

podmienky pre chov stanovené chovateľskými poriadkami jednotlivých klubov

členských krajín FCI, resp. krajín, ktoré vedú FCI uznanú plemennú knihu. Výnimky

môžu byť uskutočnené iba v súlade s chovateľským poriadkom Slovenskej

kynologickej jednoty.

5.3 Pri zahraničnom krytí nesie plne zodpovednosť za to, že je na krytie využitý krycí

pes, ktorý spĺňa podmienky chovnosti v krajine kde je zapísaný do plemennej knihy

FCI, výlučne majiteľ chovnej sučky.

5.5 Importovaný jedinci, ktorí majú splnenú bonitáciu podľa Smernice EuDDC sú

považovaní za chovné sa nemusia opakovať bonitáciu.

5.6 Pri importe gravidnej suky, musí suka spĺňať chovateľské podmienky tej krajiny,

odkiaľ bola dovezená, zápis šteniat však podlieha podmienkam stanoveným

v Chovateľskom a zápisnom poriadku SKJ. Pre ďalšie pripustenie musí absolvovať

bonitáciu podľa podmienok KPND, ak sa jej netýka bod 5.5.

5.7 Psy a suky, ktorí spĺňajú bonitačné podmienky podľa smernice EuDDC sú na

bonitačnej karte a v preukaze pôvodu označení pečiatkou "Chovnosť Eu DDC"

Jedinec môže byť tiež dobrovoľne zaradený do tzv. Výberového chovu o čom bude

vykonaný zápis do bonitačnej karty ako aj vydaný certifikát a to na základe splnenia

týchto podmienok: Titul klubový víťaz alebo klubový víťaz mladých alebo víťaz

špeciálnej výstavy alebo víťaz špeciálnej výstavy mladých, Absolvovanie RTG DBK

z výsledkom A/A, DLK 0/0, Šampión SK alebo Interšampión FCI, DCM free.

Jedinec, ktorý splní podmienku dovŕšenie veku 8 rokov pričom doloží potvrdenie od

vetrinára môže získať tzv. Certifikát dlhovekosti.

5.8 Chovať nemeckú dogu môže aj nečlen klubu, ktorý však musí rešpektovať s

chovom súvisiace klubové poriadky a predpisy a v čase párenia svojej suky musí

mať s klubom vyhotovenú písomnú zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu, čím

sa súčasne zaväzuje k dodržiavaniu a rešpektovanie klubových predpisov.

5.4 BONITÁCIA

Pre zbonitovanie a zaradenie do chovu musí pes alebo suka splniť tieto podmienky :

a) Poslať prihlášku na bonitáciu - posielať najneskôr do 7 dní pred bonitáciou.

b) Preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznávanou FCI,

c) Preregistrácia importovaných jedincov do Slovenskej plemennej knihy psov

/SPKP/, Klub priateľov nemeckých dôg odporúča pri importe jedinca požadovať od

predávajúceho pri jeho obstaraní DNA kompatibilitu rodičov jedinca.

d) Majiteľ predvedeného jedinca musí byť členom klubu/ pre nečlenov platí článok IX

Osobitné ustanovenia/

e) Vek jedinca musí byť minimálne 18 mesiacov.

f) Absolvovanie výstavy usporiadanej slovenským klubom KPND od triedy mladých

a absolvovanie jednej medzinárodnej výstavy / výstava so zadávaním CACIB/ od

triedy strednej.

g) Pre zbonitovanie jedinca je potrebné získať známku - pre psa výborný - pre suku

veľmi dobrá - v triede strednej, otvorenej, na dvoch výstavách so zadáváním CAC /

národných, medzinárodných, špeciálnych a klubových/.

h) Doložiť certifikát DNA profilu alebo sa podrobiť odobratiu DNA vzorky pri

samotnej bonitácii. Táto vzorka bude slúžiť k vyhotoveniu DNA profilu jedinca.

K bonitácií škvrnitých jedincov zo spojenia škvrnitá x škvrnitá doložiť test na double

merle ( M/M) a v prípade, že daný jedinec je nositeľ M/M doložiť aj test na hluchotu (

BAER TEST)

i) Pre zaradenie do chovu môžu chýbať dva v zuby v rozsahu P1 v dolnej čeľusti.

Nadpočet zubov nie je vadou.

ch) Chybné postavenie dvoch stredných rezákov umožňuje zaradenie do chovu.

j) Individuálnu /mimoriadnu/ bonitáciu môže povoliť výbor klubu. Žiadateľ plne hradí

všetky výdavky.

k) Bonitačnú komisiu, ktorá má 3 členov navrhuje výbor klubu. Bonituje rozhodca.

l) Pri opakovanej bonitácii musí byť členom komisie jeden člen z predchádzajúcej

bonitácie.

m) Re - bonitácia jedincov v prípade predchádzajúceho vyradenia z chovu pre

akékoľvek vady chrupu a záhryzu je vylúčená.

n) Súčasťou bonitácie je bonitačná karta.

o) Podmienkou zaradenia do chovu je úspešné absolvovanie bonitácie na základe

splnenia exteriérových, povahových a požiadaviek. V prípade bonitácie podľa

smernice EuDDC aj splnenia zdravotných požiadaviek.

p) Zaradenie do registra chovných jedincov vykonáva PK – SPKP- UKK , na žiadosť

majiteľa a zároveň vykoná o tom zápis v PP.

r) Importovaní jedinci môžu byť zaradení do chovu po absolvovaní riadnej alebo

mimoriadnej bonitácie, ak sa jej netýka bod 5.5 .

s) Do chovu sa nezaraďujú jedince, u ktorých bol vykonaný zákrok k odstráneniu,

zakrytiu alebo zmierneniu anatomických alebo z chovu vylučujúcich exteriérových

vád.

5.4.1 Ak v priebehu života príde jedinec akýmkoľvek spôsobom o zub, je potrebné

doložiť RTG od veterinára, ktoré musí byť čitateľne identifikované číslom čipu a

menom jedinca, na snímke musí byť jasne viditeľné lôžko chýbajúceho zuba

Po absolvovaní bonitácie je chovnosť psa doživotná, sučka môže byť použitá v

chove do 8 rokov.

ČLÁNOK VI

PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE A HLÁSENIE O VRHU

Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vyhotovuje

poradca chovu (PCH). O pripúšťacie povolenie musí chovateľ požiadať PCH

najmenej 20 dní pred očakávaným háraním sučky poštou alebo emailom. V žiadosti

uvedie všetky dôležité údaje týkajúce sa sučky, priloží fotokópiu jej preukazu pôvodu

a súčasne zašle priloží kópiu správneho poplatku za vystavenie krycieho listu, ktorý

bol uhradený na číslo účtu Klubu priateľov nemeckých dôg. Záležitosťou chovateľa je

výber krycieho psa , pričom môže plne využiť služby PCH. Chovateľ je povinný

doložiť tiež všetky dôležité údaje a o psovi a adresu majiteľa, v prípade zahraničného

krytia je povinný doložiť doklady dokumentujúce chovnosť krycieho psa v krajine, kde

má jeho vlastník trvalý pobyt, pričom musí ísť o krajinu, ktorá je členskou krajinou

FCI, resp. vedie plemennú knihu uznávanú FCI. Výnimky môžu byť uskutočnené iba

v súlade s chovateľským poriadkom Slovenskej kynologickej jednoty.

Pri krycom povolení škvrnitá x škvrnitá podmienkou na vydanie krycieho listu je

doloženie testov oboch jedincov farby škvrnitá na Locus M, keď nie sú tieto jedince

double merle (M/M) sa krycí list vydá s podmienkou, že všetky šteňatá z tohto

spojenia budú taktiež otestované na locus M a v prípade, že niektorým šteňatám

bude potvrdené double M/M bude u týchto šteniat povinný BAER TEST a papiere na

zápis šteniat budú vydané až po doložení BAER testu.

Krytie dvoch jedincov rôzneho farebného rázu bude podliehať schváleniu výboru.

Pričom k žiadosti je povinné doloženie testov na farby oboch rodičov, vyšetrenie

srdca, kĺbov HD a lakťov ED, povinné DNA a toto krytie môže byť povolené iba na

jedincoch, ktoré už majú potomkov zo spojenia v príslušnom farebnom ráze. Šteňatá

z tohto spojenia budú následne povinne testované na farbu ( color test). Metodika

testovania farieb bude zverejnia na webe klubu.

Poradca chovu má právo odmietnuť vyhotovenie pripúšťacieho povolenia:

a) pokiaľ nemá dostatočné informácie o krycom psovi a suke, a nemá možnosť tieto

informácie v priebehu krátkeho obdobia získať,

b) v prípade porušenia Chovateľského a bonitačného poriadku KPND chovateľom.

V prípade odmietnutia vystavenia pripúšťacieho povolenia poradcom chovu sa môže

žiadateľ odvolať na výbor klubu, ktorý o žiadosti rozhodne.

Pripúšťacie povolenie, ktoré sa rozhodne poradca chovu vydať zašle poradca chovu

chovateľovi do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti.

Platnosť nepoužitého krycieho listu - je jeden kalendárny rok (1.1.- 31.12.), pre

nečlenov krycí list platí len na jeden konkrétny prípad.

Suka, na ktorú sa žiada pripúšťacie povolenie, je zaradená do chovu a v dobe krytia

má najmenej 20 mesiacov.

Pripúšťacie povolenie, ktoré bolo použité a sučka nezostala kotná, je potrebné vrátiť

poradcovi chovu najneskôr do 3 mesiacov odo dňa krytia, taktiež je potrebné ho

vrátiť po uplynutí doby platnosti pripúšťacieho povolenia.

Po vydaní krycieho povolenia bude informácia o vydaní tohto povolenia uverejnená

na webových stránkach klubu a následne táto informácia bude priebežne

aktualizovaná ( realizácia krytia, narodenie... )

6.1 Ak nezostala suka kotná, chovateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť majiteľovi

chovného psa a PCH najneskôr do 14 dní od dátumu predpokladaného vrhu.

6.2 Vystavenie pripúšťacieho povolenia je spoplatnené v prospech Klubu priateľov

nemeckých dôg, vo výške určenej členskou schôdzou. Z týchto poplatkov sú

uhrádzané všetky výdavky spojené s chovateľskou agendou (poštovné, tlačivá a

podobne).

Nečlenovia Klubu priateľov nemeckých dôg môžu mať poplatky vyššie, avšak nie

likvidačné, alebo diskriminačné. Výšku poplatkov pre nečlenov schvaľuje, členská

schôdza.

6.3 Pripúšťacie povolenie musí byť vyplnené aj v prípade, keď obaja chovní jedinci

patria jednému majiteľovi.

ČLÁNOK VII

PÁRENIE

7.1.K páreniu v zmysle tohto poriadku môže prísť len medzi jedincami rovnakého

plemena, ktorí vyhovujú ustanoveniu článku "V" tohto poriadku . Žiadosť o použitie

takéhoto psa je nutné doložiť fotokópiou PP.

Párenie je možné uskutočniť na základe pripúšťacieho povolenia vydaného

poradcom chovu Klubu priateľov nemeckých dôg.

7.2 Párenie jednej suky dvoma a viacerými psami v priebehu jedného hárania je

zakázané a šteňatá z takéhoto spojenia nebudú zapísané do plemennej knihy.

7.3 Počet vrhov u suky je obmedzený a to na maximálne jeden vrh za kalendárny

rok, ak suka porodí 10 a viac živých šteniat nemôže byť následne krytá skôr ako

o 1,5 roka od posledného krytia.

7.4 Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou. O inseminácii sa

urobí záznam do pripúšťacieho povolenia. Realizovať ho môže výlučne veterinárny

lekár, ktorý jeho vykonanie súčasne potvrdí v pripúšťacom povolení. Umelé

oplodnenie nie je dovolené previesť u psov, ktorí sa predtým nereprodukovali

prirodzeným spôsobom. V ojedinelých prípadoch (keď sa len pes alebo len suka

predtým nerozmnožovali prirodzeným spôsobom) môže členská organizácia SKJ

poverená vedením čiastkovej plemennej knihy povoliť výnimky, na základe

odporúčania KPND.

7.5 Úhrada za párenie má byť dojednaná dopredu písomne. Dohoda o výške

poplatku za párenie je výlučne v právomoci chovateľa a majiteľa chovného psa.

7.6 Ak je ako úhrada za párenie poskytované šteňa, prislúcha prvá voľba

chovateľovi, ktorý si ponecháva šteňa a druhá majiteľovi chovného psa.

7.7 Pri žiadostiach o vystavenie Pripúšťacieho povolenia pre párenie so

zahraničnými plemenníkmi sa postupuje rovnako, ako pre vystavenie pripúšťacieho

povolenia u nás s tým, že majiteľ chovnej suky garantuje dodanie všetkých dokladov

(fotokópiu preukazu o pôvode psa, alebo jeho opis overený plemennou knihou, ktorá

zaradila psa do chovu, fotokópiu záznamu tituloch a pod.) najneskôr do doby

zaslania prihlášky k zápisu šteniat do plemennej knihy. V opačnom prípade nebude

vrh zapísaný do plemennej knihy.

7.8 Opakované párenie jednej suky tým istým plemenníkom nie je obmedzené pri

ďalších háraniach.

7.9 Chovný pes nemá obmedzený počet krytí. Medzi jednotlivými pripusteniami

chovného psa musí byť minimálny odstup 24 hodín.

7.10 Správne a plne prevedené párenie potvrdzuje držiteľ chovného psa vystavením

potvrdenia o párení. Potvrdzuje v ňom svojím podpisom, že bol očitým svedkom

párenia.

7.11 Príslušná plemenná kniha predpisuje formuláre, v ktorých je vrh zapisovaný a je

povinnosťou majiteľa sučky tieto formuláre obstarať, riadne vyplniť a predložiť

držiteľovi psa k podpisu.

7.12 Ak pes i suka patria jednému majiteľovi, musí byť pri párení nestranný svedok.

7.13 Majiteľ chovného psa je povinný viesť "knihu krytí". Majiteľ chovného psa je

povinný po krytí (domácom aj zahraničnom ) zaslať hlásenie o krytí poradcovi chovu

KPND.

7.14 V prípade spoluvlastníctva je nutné, aby bol ostatnými splnomocnený len jeden

spoluvlastník k jednaniu s príslušnými orgánmi ohľadom chovateľských záležitostí.

7.15.Po uskutočnení krytia je potrebné túto skutočnosť oznámiť poradcovi chovu a to

v lehote do 3 dní od uskutočnenia párenia a to emailom alebo sms správou.

ČLÁNOK VIII

VRH

8.1 Chovateľ je povinný oznámiť majiteľovi chovného psa do 10 dní počet

narodených šteniat.

8.2 Chovateľ je povinný do 7 dní nahlásiť narodenie šteniat poradcovi chovu, s

ktorým dohodne termín kontroly vrhu /písomne, telefonicky, e-mailom /.

8.3 Zásadne sa vyžaduje minimálne jedna kontrola vrhu do 56 dní od narodenia

šteniat.

8.4 Plemenná kniha zapíše šteňatá podľa platného poriadku PK – SPKP - UKK.

8.5 Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu, čipovaním, prípadným tetovaním a

poplatky za úkony plemennej knihe hradí chovateľ.

8.6 V čase odovzdávania šteniat novým majiteľom musia byť šteňatá vo veku

najmenej 56 dní a viac. Musia byť schopné samostatne prijímať potravu, a minimálne

1x zaočkované na parvovirózu a psinku.

8.7 Cena šteniat patrí do kategorizácie voľnej tvorby cien. Súčasťou ceny šteňaťa je

jeho preukaz o pôvode, ktorý hradí chovateľ.

8.8 Pri kontrole vrhu poradca potvrdí členstvo chovateľa v KPND na základe

predloženého dokladu o zaplatení príslušných poplatkov a vyplní krycí list k zápisu

šteniat.

ČLÁNOK IX

Osobitné ustanovenia

9.1. Nečlenovi je poskytnutá Zmluva o poskytovaní chovateľského servisu pre

nečlenov klubu

9.2 Nečlenovia platia za bonitáciu podľa stanovených poplatkov.

9.3 Nečlenovia platia za kontrolu vrhu podľa platných poplatkov, plus cestovné podľa

platných cestovných náhrad.

9.4 Pri porušení bodov 7.15 a 8.2. bude chovateľovi udelená sankcia vo výške 100,-

EUR a to za každé takéto porušenie.

ČLÁNOK X

Záverečné ustanovenia

Všetko tu nespomenuté upravuje Chovateľský poriadok Slovenskej kynologickej

jednoty a zápisný poriadok Únie kynologických klubov a medzinárodný chovateľský

poriadok FCI.

Tento chovateľský a bonitačný poriadok platí od 16.4.2023

Tento chovateľský poriadok bo schválený na členskej schôdzi dna 16.4.2023