EuDDC Show 2026

Dňa 15.10.2021 sa uskutočnila v Maďarsku schôdza EuDDC, kde zástupcovia nášho klubu Ing.Katarína Čerešňáková, Lenka Baranová a tlmočila Radoslava Gbelská, odprezentovali Slovensko ako kandidáta na uskutočnenie najbližšej možnej výstavy EuDDC. Pripravenú mali prezentáciu a upomienkové predmety pre zástupcov členských krajín EuDDC, ktorí boli nadšení z pripravenej prezentácie. Pre Slovensko bol zvolený rok 2026, kedy Klub priateľov nemeckých dôg pripraví výstavu EuDDC. 

Veľmi sa tešíme a už teraz všetkých srdečne pozývame :)

10. a 11. 09 2022 Poľsko

2023 Francúzsko 

2024 Nemecko 

2025 Taliansko

2026 Slovensko

V nasledujúcom súbore si môžete pozrieť predstavenú prezentáciu.


Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi veľmi pekne vám poďakovať za to, že vám môžeme dnes odprezentovať kandidatúru Slovenska na usporiadanie EuDDC výstavy.
Úvodom krátke predstavenie našej krajiny, Slovenska.
Slovensko leží v srdci Európy. Prečo hovoríme "v srdci"? Pretože presný geografický stred Európy leží uprostred stredného Slovenska.
Slovensko je krajina prírodných krás.
Máme vysoké skalnaté hory a malebné údolia.
Máme veľa vodných plôch. Voda tečie v našich širokých riekach, žblnká v úzkych roklinách, prameňoch a vodopádoch.
A máme aj stojatú vodu v prekrásnych jazerách.
V našej prírode žije veľa divokých zvierat, niektoré z nich sú vzácne a chránené.
Na Slovensku môžete nájsť veľa hradov, buď vo forme zrúcanín alebo zachovalých a rekonštruovaných hradov a zámkov.
Máme prekrásne katedrály, kostoly, malé kostolíky
a aj tie najmenšie kostolíky.
Slováci sú srdeční, pohostinní a štedrí ľudia, ktorí sú hrdí na svoju mladú republiku.
Žijú v mestách s krásnymi historickými centrami, v malých pôvabných mestečkách a v dedinkách.
My, Slováci, sme tvorivý národ, milujeme naše tradície a radi ich spájame so súčasnosťou.
A preto aj my Vám dnes chceme predstaviť náš Klub priateľov nemeckých dôg takto:
Prvý Klub nemeckých dôg na Slovensku bol založený v roku 1971.
V roku 1999 sme sa stali členom EuDDC a v roku 2004 sa na Slovensku v Topolčiankach konala historicky prvá výstava EuDDC. Tejto výstavy sa zúčastnili vystavovatelia z 15 krajín, pozvali sme zahraničných rozhodcov a víťazom
sa stala francúzska suka.
Náš klub na Slovensku organizuje dve výstavy ročne, špeciálnu výstavu nemeckých dôg a klubovú výstavu nemeckých dôg.
Z roka na rok nám stúpa počet vystavovateľov a počet prihlásených psov. Prichádza veľa zahraničných vystavovateľov.
Na posudzovanie pozývame medzinárodne rešpektovaných špecialistov pre nemecké dogy, pretože je pre nás dôležité, aby títo odborníci na plemeno zdieľali svoje vedomosti a vzdelávali pri posudzovaní našich vystavovateľov.
Pre každú z našich výstav sme zabezpečili veľa sponzorov, ktorí venovali atraktívne ceny a trofeje.
Ľudia sa radi zúčastňujú našich výstav a môžete tam vidieť
vášeň, radosť, sebaobetovanie stretnutia priateľov,
zábavu a samozrejme, víťazov. :)
Situácia v chove na Slovensku sa vyvíja dobre. Rastie počet zdravo narodených šteniat aj počet bonitovaných jedincov. Máme aj výstavné úspechy v zahraničí.
Pre usporiadanie EuDDC výstavy v najbližších rokoch sme vybrali lokalitu pri meste Senec, ktorá je známa ako Slnečné jazerá .
Senec má výbornú dostupnosť z diaľnice, ktorá prechádza našou krajinou zo západu na východ a leží v blízkosti hraníc s Maďarskom, Rakúskom a Českou republikou. Hranice s Poľskom sú vzdialené asi 200km.
Plocha, ktorá je k dispozícii na vytvorenie kruhov, je priestranná, má asi 10 000m2 a často sa využíva na usporiadanie výstav psov.
Na mieste sa nachádzajú dva kempingy, jeden z nich je pre karavany. Hotely a motel, chatky a penzióny poskytujú ubytovanie. Zasadačky, spoločenské miestnosti a reštaurácie sú nám tiež k dispozícii.
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte nám konštatovať, že všetky argumenty, ktoré sme vám práve odprezentovali v nás vzbudzujú presvedčenie, že usporiadať EuDDC výstavu na SLOVENSKU je DOBRÝ NÁPAD

Ladies and Gentlemen, sehrgeehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs,

I would like to thank you very much for the opportunity to present the application of an EuDDC Show
in Slovakia to you today.
Let me start from our country, Slovakia itself
Slovakia lies in the heart of Europe. Why do we say that? Because the exact geographical center of
Europe is situated in the middle of Central Slovakia.
Slovakia is a country of natural beauty We have high rocky mountains and colourful valleys, We have a lot of surface water, in form of flowing water in large rivers,
streaming water in narrow canyons,
springs and cascades.
We also have still water in beautiful lakes.
Plenty of wild animals live in our nature, some of them very precious and protected.
In Slovakia, you can find large castle ruins, well-preserved and reconstructed castles, and charming manors.
We have beautiful catherdrals, churches, small churches
and even the smallest chapels.
Slovaks are hearty, welcoming and generous people proud of their young republic.
They live in cities with beautiful historical centers,
in small picturesque towns,
and rural villages.
Slovaks are creative people, we love our traditions, and we like to link them to the present moment.
That's why we would like to present the Great Dane Club of Slovakia to you this way.
The first Great Dane Club in Slovakia was established in 1971
In 1999 we became a member of EuDDC, and in 2004 the first EuDDc show took place in Slovakia, in Topolčianky.
Exhibitors from 15 countries took part at this show, we invited international judges, and a bitch of French origin was the winner.
In Slovakia we organize two Great Dane shows per year, the Great Dane Specialty and the Great Dane Club Show
The number of exhibitors and the number of shown dogs have been increasing from year to year. We are delighted to welcome a respectful number of international participants every year.
We invite internationally respected Great Dane specialists to judge, with the aim of importing their knowledge and practice, and educate the breed's enthusiasts while
judging.
For each show we get a lot of sponsors with various attractive prizes and trophies.
People like to participate in our shows for passion, for joy,
for self-devotion, to meet their friends, to have fun, and of course to win.
So the breeding in Slovakia is going up. The number of healthy born puppies and the number of breeding licences has increased and we have got international success too.
For the EuDDC in Slovakia we have chosen an area near the town Senec, known as the Sunny Lakes of Senec.
It has a very good accessibility from the highway crossing our contry from west to east, and it lies near the borders with Hungary, Austria and Czech Republic. The border with Poland is about 200 km
away.
The area for show rings is spacious (about 10 000 m2) and it is often used for dog shows.
There are two camping grounds at hand, one of them for caravans, hotels and a motel, cabins and pensions. for accomodation Meeting rooms, halls and restaurants are at our disposal too.
Ladies and gentlemen, all the points we have presented to you today make us believe that an EuDDC show in SLOVAKIA is
a GOOD IDEA.