Etický kódex chovateľa

PREAMBULA 

UKK odporúča, aby všetci chovatelia dodržiavaním tohto Etického kódexu podporili tie najvyššie štandardy medzi chovateľmi, majiteľmi a chovateľmi, rovnako ako aj športového ducha a spolupráce pri zlepšovaní a rozvoji registrovaných plemien. 

Tento etický kódex je určený ako vyjadrenie cieľov pre chovateľov, vystavovateľov a nadšencov. Nemá byť chápaný ako pravidlo alebo nariadenie presadzované trestom. Od chovateľov sa očakáva, že sa budú samo-kontrolovať občianskym a zodpovedným spôsobom. 

UKK podporuje a vytvára činnosti, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie vedomostí o dedičnosti, zdraví a chorobách psov. 

Každý chovateľ by mal čo najlepšie napĺňať ciele a poslanie chovateľského klubu uvedené v Stanovách chovateľského klubu. Poslanie a ciele klubu alebo strešnej organizácie by mal každý chovateľ prijať za svoje a napĺňať ich podľa najlepšieho vedomia a svedomia. 

Chov sa uskutočňuje v súlade s poriadkami a predpismi FCI, SKJ a chovateľského klubu. Musí byť v súlade so Zákonom o ochrane zvierat, Zákonom o veterinárnej starostlivosti a s ďalšími súvisiacimi zákonmi a predpismi. 

Je v záujme každého zodpovedného chovateľa riadiť sa stanovami a poriadkami FCI, SKJ a chovateľského klubu a odlíšiť sa tak od komerčných množiteľov. 

Za všetkých okolností by mal chovateľ šíriť dobré meno klubu a riadne reprezentovať dané plemeno. 

DRŽBA PSOV 

Chovateľ a/alebo majiteľ musí zabezpečiť pre psy vo svojom vlastníctve také podmienky, aby žiaden z chovaných psov netrpel. Riadne sa stará o domov, krmivo, vodu a primeraný priestor pre všetkých svojich psov a zabezpečuje riadnu veterinárnu starostlivosť. Dodržiava všetky aspekty dobrých životných podmienok zvierat podľa zákona. Žiaden chovateľ/majiteľ by nemal mať viac psov, než koľkým dokáže zabezpečiť dostatočnú starostlivosť a kvalitné prostredie. 

Zodpovedný chovateľ/majiteľ sa pokúsi nájsť nový vhodný domov pre psa/sučku, o ktorého sa zo závažných dôvodov nedokáže postarať, či už sám alebo za pomoci chovateľského klubu. Chovateľské kluby budú podporované vo vytvorení siete "Dog Rescue", čiže záchrany psov plemien, ktoré zastrešujú. Zdravie a blaho každého psa musí byť prvoradým záujmom každého chovateľa. Je potrebné podporovať zodpovedný chov založený na princípoch genetiky, prevencii dedičných chorôb a láskyplnom prostredí. 

Zodpovedný majiteľ/chovateľ nedovolí svojim psom túlať sa bez dozoru a spôsobovať obtiaže v okolí bydliska. Zabezpečí, aby psy vždy boli identifikovateľní a tiež, aby psy boli na vôdzke alebo pod efektívnou kontrolou, pokiaľ sú na voľno. Uprace po svojich psoch na verejných priestranstvách alebo kdekoľvek, kde sa jeho psy pohybovali.  

CHOV 

Majitelia psa alebo sučky nesmú vedome produkovať šteňatá bez preukazu pôvodu, ani poskytovať svoje psy a sučky na chov psov bez PP. 

Zodpovedný chovateľ zabraňuje rozširovaniu defektov a chorôb, ktoré majú závažný vplyv na dobré životné podmienky psov, čiže ochorení, ktoré spôsobujú bolesť a nepohodu alebo inak obmedzujú schopnosť psa viesť normálny život typický pre živočíšny druh. 

Majitelia vedome nevyužijú na chov psa alebo sučku viditeľne nesúcich exteriérové, genetické alebo povahové nedostatky, čo by mohlo mať za následok negatívny vplyv na potomstvo alebo na plemeno ako také. 

Chovateľ nebude vedome produkovať choré šteňatá. Odchovávanie potomstva na jedincoch s vrodenou poruchou, na jedincoch prenášajúcich genetickú chybu alebo na jedincoch smrteľne chorých, je v príkrom rozpore s etikou chovu. 

Každé spojenie musí byť plánované s prvoradým zámerom zlepšenia plemena. Výberu vhodného rodičovského páru musí predchádzať podrobné štúdium rodokmeňov, stavby tela a pracovného/upotrebiteľného potenciálu oboch plánovaných rodičov a to s ohľadom na ideál plemena. Chovateľ má povinnosť odmietnuť krytie v prípade, keď podľa jeho názoru nie je v najlepšom záujme plemena. 

Jedince používané v chove majú byť v danom plemene nadpriemerné v požadovaných charakteristikách, aby sa dosiahlo genetické zlepšenie. 

Plemenného psa a sučku vyberá chovateľ s prihliadnutím na stavbu tela, temperament a pracovné inštinkty a schopnosti, pri súčasnom dôkladnom štúdiu plemenného štandardu a princípov genetiky. 

Do chovu sa použijú len jedince schopné prirodzeného krytia a starostlivosti o šteňatá. 

Zodpovedný chovateľ nechová na jedincoch, pokiaľ nie sú fyzicky aj mentálne primerane vyspelé. 

Cieľom akéhokoľvek spojenia dvoch chovných jedincov má byť zlepšovanie alebo udržanie úrovne chovu v súlade so štandardom. 

Chovateľ nesmie chovať na jedincoch, pokiaľ by to ohrozovalo ich zdravie či život alebo poškodzovalo chov ako taký. 

Do chovu sa použijú psy z krvných línií s maximálnou dlhovekosťou. Dĺžka života psa nemá byť nevhodne predlžovaná na úkor zdravia a dobrých životných podmienok. 

V chove majú byť využívané len jedince bez závažných alebo vylučujúcich chýb. Psi monorchidní, kryptorchydní, jedince s agresívnou alebo plachou povahou alebo jedince so závažnými defektami či vylučujúcimi chybami popísanými v plemenných štandardoch, sa v chove nevyužívajú. 

Zodpovedný chovateľ sa zdrží využitia v chove takého psa, ktorý - hoci sám bez vážnych či vylučujúcich chýb - neustále produkuje postihnuté šteňatá. 

Majiteľom sučky a plemenného psa sa odporúča pri každom plánovanom spojení, potvrdiť dohodnuté podmienky a najmä otázku finančných záväzkov, vzájomnou písomnou zmluvou. 

PROPAGÁCIA 

Zodpovedný chovateľ pre propagácii svojich psov uvádza vždy pravdivé údaje, neznevažuje a neohovára iných chovateľov alebo iných psov. Vyhýba sa poskytovaniu falošných či prehnaných tvrdení, ktoré nie sú dokladovateľné. Napríklad ohľadne budúcich vyhliadkach šteňaťa, jeho chovateľského potenciálu či budúcich úspechov na výstavách. Chov čistokrvných psov prináša so sebou určité povinnosti a záväzky, ktoré zodpovedný chovateľ neberie na ľahkú váhu. 

Propagácia chovu/šteniat má byť vecná a poctivá, a to tak vo svojej podstate ako aj dôsledkoch. 

Chovateľ pravdivo informuje potenciálnych záujemcov o plemene, povahe a zdravotnom stave šteniat. Kupujúcim poskytne dostatočné množstvo informácií o starostlivosti o šteňa a bude nápomocný pri adaptácii sa šteňaťa/dospievajúceho či dospelého jedinca v novom domove. Začínajúcim chovateľom poskytne informácie súvisiace s chovom. 

Pri predaji sa chovateľ chová čestne, neuvedie kupujúceho zámerne do omylu, odovzdá šteňa novému majiteľovi vo výbornom zdravotnom a psychickom stave, a to všetko na základe písomnej zmluvy, ktoré je prevenciou možných budúcich sporov. 

PREDAJ ŠTENIAT 

Je neprípustné predávať alebo darovať psa do komerčných predajní, priekupníkom alebo laboratóriám. Chovateľ by mal odmietnuť predaj neetickým chovateľom a osobám, ktorých zámery so psom/šteňaťom nie sú známe alebo sú podozrivé. Rovnako tak je neprípustné venovať psa/šteňa ako cenu do súťaže alebo tomboly. 

Zodpovedný chovateľ pri predaji šteniat rozlišuje potenciálnych kupcov a zvažuje podmienky, do ktorých sa jeho šteňa predajom dostane. 

Predávať šteňatá v zlom zdravotnom stave je neprípustné. Pokiaľ chovateľ predáva šteňa s akoukoľvek chybou alebo defektom, mal by o tom nového majiteľa informovať. 

Zodpovedný chovateľ udržiava vysoké štandardy zdravia a starostlivosti o psy a ručí za zdravie svojich šteniat v čase predaja. 

Šteňatá nezodpovedajúce štandardu chovaného plemena nebude chovateľ predávať na chovné účely. Nových majiteľov šteniat v pet kvalite podporí v úmysle dať ich sterilizovať alebo kastrovať v záujme toho, aby sa v budúcnosti cielene alebo náhodne nemnožili jedince bez PP, resp. jedince so zvýšenou pravdepodobnosťou výskytu chorôb alebo defektov.

Chovateľ nepredá šteňa pred dosiahnutím veku minimálne sedem týždňov alebo osem týždňov v prípade, pokiaľ je šteňa prepravované letecky v batožinovom priestore. 

Pri predaji psa/šteňaťa poskytne chovateľ kupujúcemu riadne vystavený preukaz pôvodu, návod ku kŕmeniu, záznamy o odčervení a očkovaní a zdravotný certifikát. 

Ak chovateľ zistí, že niektoré z ním odchovaných šteniat trpí alebo sa dostalo do ťažkej situácie, vynaloží maximálne úsilie takémuto jedincovi pomôcť a zabezpečiť mu nový hodnotný domov. 

ZÁVER 

Zodpovedný chovateľ berie ako samozrejmosť a ako vec chovateľskej etiky, že bude pomáhať vzdelávať širokú verejnosť, rovnako ako aj pomáhať začínajúcim chovateľom.


Zdroj: https://unkk.sk/eticky_kodex.pdf