Poplatky

Bankové spojenie VÚB Nitra
IBAN SK22 0200 0000 0037 2434 3651
SWIFT SUBASKBX
Prosím použite variabilný symbol podľa účelu platby. Variabilné symboly sú uvedené pri každom úkone.
Do poznámky prosím uveďte meno člena/nečlena, týkajúceho sa poplatok.

Zápisné

pri vstupe do klubu

(variabilný symbol: 10)

20€

Ročný členský príspevok (splatnosť do 15.2. daného roku)

(variabilný symbol: 10

20€

Mimoriadny ročný príspevok k príležitosti výstavy EuDDC k členskému

za roky 2024, 2025, 2026

+10€

Bonitácia 

nečlen klubu (variabilný symbol: 50)

člen klubu (zľava -50%) (variabilný symbol: 40)

+ DNA test (v prípade záujmu vykonanie cez KPND)


40€

20

45€

Mimoriadna bonitácia

pre člena

(variabilný symbol: 60

(mimoriadna bonitácia pre nečlena nie je možná)

+ DNA test (v prípade záujmu vykonanie cez KPND)               

200€+ náklady na bonitačnú komisiu

45€

Krycie povolenie 

(platba na účet vopred)

(variabilný symbol: 20

nečlen klubu

člen klubu
20€

10€

Kontrola vrhu

(platba na účet vopred)

(variabilný symbol: 30

člen klubu

nečlen klubu
60€

60€ + náhrada cestovného podľa platných cestovných náhrad