Termíny bonitácií

Pre rok 2024 sú naplánované bonitácie: 12.5.2024 výstava Lučenec, august Bratislava, december Nitra

5.4 BONITÁCIA

Pre zbonitovanie a zaradenie do chovu musí pes alebo suka splniť tieto podmienky :

a) Poslať prihlášku na bonitáciu - posielať najneskôr do 7 dní pred bonitáciou.

b) Preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznávanou FCI,

c) Preregistrácia importovaných jedincov do Slovenskej plemennej knihy psov/SPKP/,

d) Majiteľ predvedeného jedinca musí byť členom klubu/pre nečlenov platí článok IX Osobitné ustanovenia/

e) Vek jedinca musí byť minimálne 18 mesiacov.

f) Absolvovanie výstavy usporiadanej slovenským klubom KPND od triedy mladých a absolvovanie jednej medzinárodnej výstavy / výstava so zadávaním CACIB/ od triedy strednej.

g) Pre zbonitovanie jedinca je potrebné získať známku - pre psa výborný - pre suku veľmi dobrá - v triede strednej, otvorenej, na dvoch výstavách so zadávaním CAC / národných, medzinárodných, špeciálnych a klubových/.

h) Doložiť certifikát DNA profilu alebo sa podrobiť odobratiu DNA vzorky pri samotnej bonitácii. Táto vzorka bude slúžiť k vyhotoveniu DNA profilu jedinca.

i) Pre zaradenie do chovu môžu chýbať dva v zuby v rozsahu P1 v dolnej čeľusti. Nadpočet zubov nie je vadou.

ch) Chybné postavenie dvoch stredných rezákov umožňuje zaradenie do chovu.

j) Individuálnu /mimoriadnu/ bonitáciu môže povoliť výbor klubu. Žiadateľ plne hradí všetky výdavky.

k) Bonitačnú komisiu, ktorá má 3 členov navrhuje výbor klubu. Bonituje rozhodca.

l) Pri opakovanej bonitácii musí byť členom komisie jeden člen z predchádzajúcej bonitácie.

m) Re - bonitácia jedincov v prípade predchádzajúceho vyradenia z chovu pre akékoľvek vady chrupu a záhryzu je vylúčená.

n) Súčasťou bonitácie je bonitačná karta.

o) Podmienkou zaradenia do chovu je úspešné absolvovanie bonitácie na základe splnenia exteriérových, povahových a požiadaviek. V prípade bonitácie podľa smernice EuDDC aj splnenia zdravotných požiadaviek.

p) Zaradenie do registra chovných jedincov vykonáva SPKP, na žiadosť majiteľa a zároveň vykoná o tom zápis v PP.

r) Importovaní jedinci môžu byť zaradení do chovu po absolvovaní riadnej alebo mimoriadnej bonitácie, ak sa jej netýka bod 5.5 .

s) Do chovu sa nezaraďujú jedince, u ktorých bol vykonaný zákrok k odstráneniu, zakrytiu alebo zmierneniu anatomických alebo z chovu vylučujúcich exteriérových vád.

5.4.1 Ak v priebehu života príde jedinec akýmkoľvek spôsobom o zub, je potrebné doložiť RTG od veterinára, ktoré musí byť čitateľne identifikované číslom čipu a menom jedinca, na snímke musí byť jasne viditeľné lôžko chýbajúceho zuba

Po absolvovaní bonitácie je chovnosť psa doživotná, sučka môže byť použitá v chove do 8 rokov.

29.1.2022 Pezinok

1. K bonitácií budú pripustené len tie zvieratá, u ktorých bol okrem poplatku za bonitáciu uhradený aj poplatok za DNA test ( výnimka je iba v prípade, ak sa majiteľ preukáže DNA certifikátom s dátumu pred 18.9.2021.)

2. V rámci platnej vyhlášky č. 5 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí zo dňa 17.1.2022, bude na bonitáciu umožnený vstup iba ľudom v OP+ režime, pričom spolu s prihláškou je potrebné zaslať údaje človeka, ktorý bude bonitovaného psa na bonitáciu sprevádzať (kvôli evidencii RÚVZ) a tento sa pred vstupom na bonitáciu preukáže platným OP+ certifikátom.

3. Zákaz podávania rúk, respirátor, dezinfekcia, 2m odstupy a pod. v zmysle platnej vyhlášky č. 5 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí zo dňa 17.1.2022

4. Bonitácia sa uskutoční podľa časového harmonogramu, o ktorom budú majitelia bonitovaných zvierat vopred upovedomený emailom.5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok bonitácie v závislosti od zmien pandemických opatrení 

12.12.2020

V sobotu sa uskutoční bonitácia v hale Rose Speedlight Dog Camp 

Organizačné info: v hale nesmie byť viac ako 6 ľudí (rozhodca, bonitačna komisia, 1 majiteľ psa) 

po celý čas nasadene rúško

v priebehu dnešku (8.12.)budete informovaní ohľadom časového rozpisu, prosím dodržujte ho, rešpektujte ho, je prihlásenych 31 psov komisia tam bude celý deň, tak aby nevznikali zbytočné prestoje, (buďte na mieste polhodinu dopredu, možte zatiaľ vyvenčit a rozbehať psa)

skontrolujte psovi funkčnosť čipu u veterinára, bez funkčného čipu nemôže byť zbonitovaný.

nezabudnite preukaz pôvodu.

pri prechode rampu povedzte, že idete do haly RSDC. 

👉‼****INFO ohľadom BONITÁCIE****‼👇 

Vážení členovia Klubu priateľov nemeckých dôg, v dôsledku vzniknutej situácie vo svete súvisiacej s pandémiou COVID-19 Klub priateľov nemeckých dôg prehodnotil podmienky bonitácie tykajuce sa absolvovania klubových, špeciálnych, medzinárodnych a národnych výstav. Podmienky k pripusteniu k bonitácii a k uchovneniu jedinca sa upravuju nasledovne: 

1. minimálny vek psa je 18 mesiacov, pes sa musi zúčastniť klubovej/špeciálnej výstavy usporiadanej Klubom priateľov nemeckých dôg a získať známku výborná alebo veľmi dobrá od triedy mladých, v prípade udelenia známky veľmi dobrá na klubovej/špeciálnej výstave musí mať pes absolvovanú ďalšiu medzinárodnu alebo národnu výstavu, kde pes získal známku výborná, 

2. minimálny vek suky je 18 mesiacov, suka sa musí zúčastniť klubovej/špeciálnej výstavy usporiadanej klubom priateľov nemeckých dôg a získať známku výborná alebo veľmi dobrá od triedy mladých. Uvedené zmeny platia na rok 2020 s ohľadom na opatrenia vykonané štátom v súvislosti s pandémiou.

 V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať 😉 

Pozor❗️ BONITÁCIA ❗️ Pozor ‼️

Dňa 13.6.2020 sa uskutoční bonitácia v Bojnej - Ranč pod Babicou. Prosíme všetkých, ktorí majú záujem o bonitáciu, aby čím skôr, najneskôr však 7 dní pred bonitáciou poslali prihlášku poradcovi chovu. 📄Viac info k bonitácií a prihláška: https://nemeckedogy-sk.webnode.sk/bonitacie/ ℹSkontrolujte, či je pes naozaj preregistrovaný do Slovenskej plemennej knihe psov t.j. má číslo zápisu v PP začínajúce písmenami "SPKP". ℹSkontrolujte tesne pred bonitáciou funkčnosť čipu u vášho veterinára. ⚠️Nezabudnite si rúško.