Stanovy

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA, NÁZOV, SÍDLO, PÔSOBNOSŤ

Klub priateľov nemeckých dôg (KPND) je nezávislé, dobrovoľné, nepolitické a samostatné združenie s právnou subjektivitou a koná vo vlastnom mene. Je združením občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. KPNDzdružuje občanov Slovenskej republiky a ostatné také osoby, ktoré sú priaznivcami plemena Nemecká doga, ktoré je uznané Medzinárodnou kynologickou organizáciou FCI pod č. 235. Klub priateľov nemeckých dôgchráni práva a oprávnené záujmy svojich členov vyplývajúce z ich členstva v združení.

Názov klubu: Klub priateľov nemeckých dôg (KPND)

Sídlo: Záborské 405, 082 53 Záborské
Pôsobnosť: Slovenská republikaŠtatutárny zástupca: predseda, podpredseda, tajomník

(ďalej len "Klub", "KPND", alebo "združenie")

II.Úlohy združenia

Klub priateľov nemeckých dôg plní najmä tieto úlohy:

 • Spoluzúčastňuje sa na chove, zveľaďovaní a zušľachťovaní nemeckých dôg v rámci štandardu a zlepšovaní ich vlastností.
 • Úzko spolupracuje s majiteľmi, spolumajiteľmi a držiteľmi psov nemeckých dôg.
 • Zostavuje návrhy plánov výstav, skúšok, chovateľských podujatí a iných aktivít s tým súvisiacich. Spolupôsobí pri organizovaní týchto podujatí, spracúva príslušnú štatistiku.
 • Podporuje chov, zdravie, ochranu a čistokrvnosť plemena.
 • Pri svojej činnosti spolupracuje s ostatnými vnútroštátnymi a zahraničnými klubmi, ako aj štátnymi orgánmi a organizáciamia to najmä pri chovea ochrane čistokrvnosti plemien, ako aj pri usporiadaní príslušných podujatí.
 • Organizuje a zabezpečuje čistokrvnosť chovu plemena nemecká doga.
 • Je nápomocný pri predaji šteniat pochádzajúcich z chovov jeho členov.
 • Organizuje a zabezpečuje príslušné služobné cesty svojich členov, týkajúce sa predmetov jehočinnosti.
 • Pôsobí na rast odbornej a kultúrnej úrovne svojich členov s dôrazom na ochranu čistokrvnosti a požadovaných vlastností plemena.
 • Zabezpečuje chov a výcvik čistokrvných psov.
 • Získava, organizuje a vychováva mládež pre svoju činnosť.
 • Uspokojuje spoločenské, športové a canisterapeutické záujmy, ale i záľuby členov a iných záujemcov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich telesného a duševného zdravia a/alebo športovej výkonnosti.
 • Prispieva k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, zlepšovaniu prostredia pre chov a držanie psov, propaguje etické normy chovu psov.
 • Podporuje a rozvíja vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu a jeho ochrane.
 • Vzdeláva svojich členov a širokú verejnosť v danej oblasti a publikuje, organizuje odborné prednášky, prezentácie, semináre, vedie k dodržiavaniu etických princípov v chove psov.
 • KPND je prostredníctvom Únie kynologických klubov (ďalej len "UKK") členom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len "SKJ"), ktorá je zastrešená medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

III. Majetok združenia

 • Majetok Klubu je vlastníctvom Klubu. S týmto majetkom Klub hospodári samostatne, v súlade s vlastnými stanovami, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Majetok Klubu tvorí:
 • Hnuteľný a nehnuteľný majetok ako aj jeho výnosy,
 • Členské príspevky, účelové príspevky a zápisné,
 • Dotácie, subvencie a dary,
 • Príjmy z hospodárskej a inej činnosti, vykonávanej v súlade so všeobecne záväznými predpismi
 • Dotácie od sponzorov,
 • Iný majetok patriaci Klubu.
 • Klub hospodári samostatne podľa spracovaného rozpočtu, ktorý schvaľuje jeho členská schôdza.
 • Klub eviduje svoj majetok tak, aby bolo jasné jeho používanie v rámci Klubu. Evidencia majetku je k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Klubu.

IV. ČLENSTVO V Združení

 • Členom Klub môže byť každý občan SR, alebo taký cudzí štátny príslušník, alebo právnická osoba, ktorá je priaznivcom plemena nemeckých dôg.
 • Členov do Klubu prijíma výbor občianskeho združenia na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo doručenej Klubu, a to so súhlasom viac ako polovice hlasov všetkých členov výboru. Nový člen môže byť prijatý len formou asociovaného členstva. O prijatí za člena klubu výbor informuje člena o prijatí (písomne, alebo e-mailom), pričom výbor určí uchádzačovi lehotu na zaplatenie členského alebo iného poplatku.
 • Pred vznikom členstva musí uchádzač zaplatiť členský alebo iný príspevok. Nesplnenie povinnosti zaplatiť členský alebo iný príspevok v lehote stanovenej výborom v oznámení o prijatí má za následok nevzniknutie členstva, pričom o nevzniknutí sa nevydá žiadne osvedčenie. Uchádzač môže nadobudnúť členstvo iba podaním novej žiadosti.Novému členovi vzniká členstvo dňom splnenia všetkých podmienok, určených pre vznik členstva podľa tohto bodu Stanov.
 • Proti rozhodnutiu výboru Klubu o neprijatí za člena je možné do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie na adresu Klubu. Odvolanie bude posúdené najbližšou členskou schôdzou, ktorá môže odvolaniu vyhovieť, alebo ho zamietnuť a to aj bez uvedenia dôvodu.
 • Počet členov Klubu nie je obmedzený.
 • Výška členského príspevku, účelového, mimoriadneho alebo iného príspevku je určená členskou schôdzou Klubu.
 • Členský príspevok je určený na jeden kalendárny rok a je splatný vopred najneskôr do 15. februára roku, za ktorý má člen platí príspevok.
 • V prípade prijatia nového člena je členský príspevok určený pre prvý rok za obdobie odo dňa prijatia do konca kalendárneho roka, kedy bol nový člen prijatý. Členský príspevok pre nového člena Klubu môže byť znížený rozhodnutím výboru o prijatí uchádzača, najviac o 50% hodnoty príspevku podľa bodu 6 tohto Článku.

9. Asociované členstvo

a) Asociovaným členom sa môže stať záujemca, ktorý si podá prihlášku a splní príslušné podmienky.

b) Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať výhodách členstva, ktoré klub poskytuje a majú práva a povinnosti podľa článku V. týchto stanov okrem tých, ktoré im v zmysle tohoto bodu neprináležia.

c) Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu či iných orgánov a nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach.

d) Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemena nemecká doga a Klubu.

e) Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej členskou schôdzou, splatnosť, podmienky a dôsledky nezaplatenia sú rovnaké ako u riadneho člena.

f) Po troch rokoch asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok sa asociovaný člen automaticky stáva riadnym členom.Cudzí štátny príslušník môže byť asociovaným členom Klubu, ale nemá nárok na riadne členstvo v Klube.

10. Riadne členstvo

a) Riadnym členom sa automaticky stáva asociovaný člen po uplynutí troch rokov jeho asociovaného členstva. Riadny člen Klubu má práva a povinnosti v zmysle článku V. týchto stanov. Všetci členovia prijatí pred účinnosťou týchto stanov sú považovaní za riadnych členov.

b) Riadnym členom sa môže stať asociovaný člen, ktorý sa aktívne zúčastňuje na činnosti KPND (účasť na členskej schôdzi) ak o tom na základe návrhu členov rozhodne členská schôdza a to bez ohľadu na to ako dlho je členom KPND, avšak musí byť na danej schôdzi prítomní, pričom má táto zmena členstva okamžitú účinnosť.

11. Čestné členstvo

Čestný člen sa môže zúčastňovať na rokovaniach a činnosti klubu, pričom má iba

poradný hlas a nemôže byť volený do orgánov Klubu.

V. Práva a povinnosti členov združenia

 • Člen Klubu má najmä tieto práva:
 • Zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členských schôdzach Klubu,
 • Voliť a byť volený do orgánov Klubu,
 • Voliť a byť volený do orgánov Slovenských a medzinárodných kynologických organizácii
 • Zúčastňovať sa na ostatnej činnosti Klubu,
 • Podávať návrhy, podnety a sťažnosti Klubu,
 • Voliť a byť volený do orgánov Klubu, hlasovať a rozhodovať na členských schôdzach, ak dosiahol 18 rok života.
 • Byť primerane informovaný o činnosti Klubu.
 • Člen Klubu má najmä tieto povinnosti:
 • Dodržiavať právne predpisy o ochrane zvierat, o ochrane prírody, veterinárne predpisy, predpisy a nariadenia FCI, SKJ a ÚKK, Stanovy Klubu, uznesenia jej orgánov ako aj plniť úlohy vyplývajúce z týchto predpisov a uznesení,
 • Prehlbovať si svoje odborné vedomosti,
 • Angažovať a zúčastňovať sa aktívne na poslaní Klubu, zachovávať disciplínu, plniť všetky úlohy vyplývajúce z členstva alebo zverenej funkcie a dôsledne rešpektovať pravidlá občianskej a kynologickej morálky,
 • Konať dobromyseľne a v súlade s dobrými mravmi,
 • Zaplatiť riadne a včas členský príspevok a iné príspevky,
 • Do 30 dní od každej zmeny trvalého pobytu nahlásiť Klubu zmenu svojho pobytu,
 • Poskytnúť Klubu svoju e-mailovú adresu a/alebo telefónne číslom
 • Nahradiť Klubu škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť,
 • Podieľať sa primerane na činnosti, správe a hospodárení s majetkom Klubu,
 • Akúkoľvek inú povinnosť schválenú členskou schôdzou
 • Vyššie uvedené a práva a povinnosti sa nevzťahujú na čestných členov Klubu s výnimkou bodu2 písm. d).

VI. Zánik členstva v združení

 • Členstvo v Klube zaniká:
 • Vystúpením z Klubu, písomne oznámeným Klubu, dňom doručenia oznámenia
 • Právoplatným rozhodnutím o vylúčení z Klubu,
 • Nezaplatením členského, alebo iného povinného príspevku podľa bodu článku IV bod 6 v stanovenej lehote,
 • Smrťou člena Klubu,
 • Zánikom Klubu,
 • Rozhodnutím o odňatí čestného členstva v Klubu,

VII. Orgány združenia

 • Orgánmi Klubu sú:
 • Členská schôdza,
 • Výbor,
 • Kontrolór.

VIII. ORGÁNY KLUBU

 • Členská schôdza Klubu je najvyšším orgánom združenia. Schádza sa podľa potreby, najmenej však raz ročne.
 • Členskú schôdzu Klubu zvoláva poverený člen výboru Klubu podľa plánu schváleného členskou schôdzou, alebo podľa aktuálnej potreby, s uvedením navrhovaného programu najmenej 10 (desať) dní vopred, na webovej stránke alebo písomne, alebo faxom, alebo e-mailom, alebo cez sms správu. Členovia Klubu, ktorý neposkytli Klubu e-mailovú adresu, budú oboznámení o zvolaní schôdze SMS správou, pričom pri takomto oboznámení nie je potrebné doručovať členom navrhovaný program.

Výbor Klubu vždy zvolá členskú schôdzu do 30-tich dní, ak o to požiada najmenej

1/3-na všetkých členov združenia alebo kontrolór.

 • Na prijatie platného uznesenia členskej schôdze Klubu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov na jej členskej schôdzi.
 • Členská schôdza Klubu rozhoduje o všetkých závažných záležitostiach združenia, najmä:
 • Rozhoduje o zmene stanov združenia,
 • Rozhoduje o zmene organizačného poriadku, chovateľského a bonitačného poriadku,
 • Volí na päťročné funkčné obdobie predsedu, podpredsedu, tajomníka, poradcu chovu a webmastera, pričom ďalšie podrobnosti môžu byť upravené vnútorným predpisom, alebo rozhodnutím členskej schôdze.
 • Volí na päťročné funkčné obdobie kontrolóra združenia, pričom ďalšie podrobnosti môžu byť upravené vnútorným predpisom, alebo rozhodnutím členskej schôdze.
 • Rozhoduje o prijatí člena združenia a jeho vylúčení v odvolacom konaní,
 • Rozhoduje o stanovení výšky riadneho členského príspevku, ako aj o mimoriadnych a účelových príspevkoch,
 • Rozhoduje o sťažnostiach alebo odvolaniach členov proti rozhodnutiam výboru Klubu,
 • Rozhoduje o zrušení združenia, pričom takéto rozhodnutie je povinná bezodkladne oznámiť príslušným orgánom štátnej správy prostredníctvom poverenej osoby,
 • Rozhoduje o schválení správy výboru združenia o jeho činnosti a vykonaných opatreniach medzi členskými schôdzami združenia,
 • Rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru združenia o uložení disciplinárneho opatrenia,
 • Rozhoduje o schválení správy výboru združenia, o činnosti a výsledkoch hospodárenia združenia za uplynulý rok a Kontrolóra o kontrole činnosti a hospodárenia združenia,
 • Rozhoduje o použití výnosu hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok,
 • Rozhoduje o schválení plánu činnosti združenia na kalendárny rok, prípadne dlhšie obdobie.
 • V programe prvej členskej schôdze pre príslušný kalendárny rok musia byť zahrnuté tieto body:
 • Schválenie správy výboru združenia o činnosti a výsledkoch hospodárenia združenia za uplynulý rok,
 • Správy kontrolóra združenia o kontrolnej činnosti a hospodárení združenia,
 • Rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok,
 • Schválenie plánu činnosti združenia na kalendárny rok, prípadne iné dlhšie časové obdobie,
 • Schválenie výšky členských príspevkov,
 • Schválenie uznesení členskej schôdze.

IX. Výbor združenia

 • Výbor klubu je výkonným orgánom združenia.
 • Činnosť výboru Klubu spočíva najmä v tom, že:
 • Spravuje záležitosti združenia v období medzi členskými schôdzami , zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdzí združenia, rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom združenia,
 • Zodpovedá za dodržiavanie kynologickej, hospodárskej, finančnej a organizačnej disciplíny združenia,
 • Rozhoduje o prijatí člena združenia,
 • Rozhoduje o vylúčení člena združenia,
 • V disciplinárnom konaní proti členom rozhoduje ako prvostupňový správny orgán,
 • Predkladá pravidelné správy o svojej činnosti členskej schôdzi združenia.
 • Výbor Klubu sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, poradcu chovu a webmastra
 • Prípadných ďalších členov výboru združenia môže určiť členská schôdza Klubu, štatutárne zastúpenie v zmysle týchto stanov však ostane nedotknuté. Jednotlivé funkcie nemožno spojiť. V prípade urgentnej potreby nahradiť v priebehu volebného obdobia člena výboru, ktorý už naďalej funkciu nemôže vykonávať; môže byť tento člen výboru nahradený, či doplnený na zvyšok volebného obdobia na základe hlasovania ostatných členov výboru. V prípade nespôsobilosti člena výboru vykonávať funkciu iba počas kratšieho obdobia, môže výbor na kratšiu dobu poveriť vykonávaním jeho povinností iného člena.
 • Schôdze výboru Klubu zvoláva prostredníctvom e-mailu, alebo SMS správy predseda výboru, alebo iný poverený členov výboru, najmenej 3 dni pred konaním schôdze výboru Klubu. V neodkladných prípadoch je možné zvolať schôdzu výboru Klubu aj bez dodržania 3dňovej lehoty.
 • Výbor Klubu môže vydávať interné smernice pre činnosť Klubu. Interná smernica môže byť zrušená iba členskou schôdzu Klubu, pričom má členská schôdza povinnosť túto smernicu nahradiť iným interným predpisom regulujúcim oblasť, ktorú reguloval zrušený interný predpis.
 • Na schôdzu výboru združenia sa pozýva aj kontrolór Klubu, ktorý má pri rozhodovaní výbor iba poradný hlas.

XI. Práva a povinnosti členov výboru združenia

 • Predseda Klubu najmä:
 • Koná v mene Klubu,
 • Zvoláva zasadnutia výboru a členskej schôdze,
 • Podpisuje písomnosti týkajúce sa činnosti združenia,
 • Kontroluje plnenie úloh uložených jednotlivým funkcionárom výboru Klubu,
 • Dbá na včasné vypracovanie plánu kynologického a finančného hospodárenia a kontroluje ich,
 • Zabezpečuje plnenie úloh, ktoré združeniu uložili štátne orgány a iné oprávnené orgány a organizácie, najmä strešné kynologické organizácie, a rozhodnutím ktorých je Klub viazaný,
 • Vybavuje neodkladné a naliehavé záležitosti združenia, a o výsledku informuje výbor alebo združenie na najbližšej schôdzi.
 • Podpredseda Klubu v neprítomnosti predsedu klubu najmä:
 • Koná v mene občianskeho združeniam
 • Zvoláva zasadnutie výboru a členskej schôdze,
 • Podpisuje písomnosti týkajúce sa činnosti združenia,
 • Kontroluje plnenie úloh uložených jednotlivým funkcionárom výboru združenia,
 • Dbá na včasné vypracovanie plánu kynologického a finančného hospodárenia a kontroluje ich,
 • Zabezpečuje plnenie úloh, ktoré združeniu uložili štátne orgány a iné oprávnené orgány a organizácie a rozhodnutím ktorých je Klub viazaný,
 • Vybavuje neodkladné a naliehavé záležitosti združenia, a o výsledku informuje výbor alebo združenie na najbližšej schôdzi.
 • Tajomník Klubu najmä:
 • Koná v mene občianskeho združenia v neprítomnosti predsedu a podpredsedu združenia so všetkými jeho právami a povinnosťami
 • Vedie výborové a členské schôdze združenia,
 • Vybavuje bežnú korešpondenciu,
 • Opatruje pečiatky, stanovy, zápisnice zo schôdzi a všetky dôležité písomnosti združenia a zodpovedná za ich riadne uloženie,
 • Vyhotovuje zápisnice zo schôdzí výboru a členských schôdzí, pokiaľ sa funkciou zapisovateľa nepoverí iný člen výboru,
 • Predkladá výboru prihlášku nových členov, žiadosti o zrušenie členstva, vedie zoznam členov,
 • Disponuje spoločne s predsedom združenia, s finančnými prostriedkami nachádzajúcich sa na účte združenia,
 • Prijíma a realizuje všetky peňažné plnenia,
 • Vedie príručnú pokladnicu a zodpovedá za pokladničnú hotovosť,
 • Zostavuje výkaz o hospodárení a predkladá ho na schválenie členskej schôdzi združenia.
 • Poradca chovu Klubu najmä:
 • Dozerá a vykonáva súvisiace činnosti tak, aby sa chov šteniat vykonával podľa zásad riadneho kynologického hospodárenia v súlade s predpismi o kynológii v rámci zásad a predpisov FCI, SKJ a ÚKK,
 • Informuje výbor a členskú schôdzu o stave psov a navrhuje potrebné opatrenia,
 • Informuje výbor a členskú schôdzu o vydaných pripúšťacích povoleniach, uskutočnených krytiach a vrhoch.
 • Webmaster Klubu najmä:
 • Uverejňuje na stránke klubu oznam o zvolaní členskej schôdze,
 • Uverejňuje nové skutočnosti a informácie na web stránke a sociálnych sieťach, a to najmä, no nie výlučne: výstavy, bonitácie, semináre, pozvánky,
 • Zabezpečuje doručenie pozvánok členom združenia,
 • Propaguje činnosť Klubu na internetovej stránke a sociálnych sieťach, a to najmä no nie výlučne:výstavy, bonitácie, semináre, pozvánky,
 • Spravuje inzerciu členov na internetovej stránke a sociálnych sieťach.

XI. Kontrolór združenia

 • Kontrolór Klubu je kontrolným orgánom združenia, ktorý je nezávislý na výbore, ktorý sa volí členskou schôdzou na dobu piatich rokov.
 • Kontrolór Klubu sa zodpovedá členskej schôdzi, ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a chýb.
 • Kontrolóra Klubu volí členská schôdza združenia. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s členstvom vo výbore, komisiách a výstavných výboroch.
 • Kontrolór Klubu kontroluje činnosť a hospodárenie združenia a jeho orgánov, najmä plnenie plánu finančného hospodárenia, plnenie zmluvných záväzkov, dodržiavanie zákonnosti a uznesení členských schôdzí združenia a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a predpisov strešných kynologických organizácií.

XII. Zastupovanie združenia

Klub navonok zastupuje predseda združenia, v jeho neprítomnosti s poverením podpredseda(písomným, e-mailom, SMS) podpredseda. V prípade ak nemôže predsedu zastúpiť podpredseda, prechádza zastupovanie na obdobne povereného tajomníka.

XIII. Zápisnice o rokovaní orgánov združenia

 • O rokovaní orgánov Klubu a jeho výsledkoch sa vyhotovujú stručné, jasné, výstižné a zrozumiteľné zápisnice, ktoré sa archivujú.
 • Zápisnice z členskej schôdze Klubu podpisuje predseda a overovateľ zápisnice.
 • Zápisnice zo zasadnutia výboru Klubu podpisuje predseda a tajomník.

XIV. Členská disciplína združenia

 • Členovi Klubu, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v združení a na jeho nápravu, vzhľadom na závažnosť porušenia povinnosti nepostačuje pohovor, môže výbor združenia podľa miery zavinenia a ostatných okolností uložiť tieto druhy disciplinárnych opatrení:
 • Pokarhanie pred výborom,
 • Podať návrh príslušným orgánom na výmaz chovnej stanice,
 • Vylúčenie zo združenia.
 • Iné opatrenie, zodpovedajúce povahe disciplinárneho previnenia
 • Vylúčiť z Klubu možno len takého člena združenia, ktorý porušil hrubo, alebo porušuje opakovane stanovy, interné predpisy združenia, alebo predpisy upravujúce kynológiu, alebo si neplní povinnosti voči združeniu, alebo konal v rozpore so záujmami združenia.
 • Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa musí vypracovať písomne, rozhodnutie musí obsahovať odôvodnenie.
 • Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa zasiela doporučeným listom alebo sa odovzdá osobne proti podpisu stíhanému členovi združenia.

XV. Hospodárenie združenia

 • Klub má samostatnú právnu subjektivitu, hospodári podľa vlastného plánu hospodárenia schváleného členskou schôdzou.
 • Klub zo svojich zdrojov zabezpečuje náklady na svoju réžiu ako aj finančné prostriedky na úhradu technického zabezpečenia podujatí organizované združením a úhradu daní a ostatných poplatkov,
 • Po schválení ročných hospodárskych výsledkov, členská schôdza združenia môže určiť výšky vkladu účelového príspevku na jedného člena na nasledujúci kalendárny rok.
 • Funkcionári ako aj radoví členovia Klubu majú právo vyúčtovať svoje hotové výdavky ako cestovné a stravné, ktoré im vznikli pri vykonávaní úkonov v prospech združenia.
 • Členská schôdza Klubu môže schváliť aj paušálne odmeny za výkon jednotlivých funkcií v združení.

XVI. ZRUŠENIE združenia

 • Klub sa zrušuje:
 • Uznesením členskej schôdze združenia, prijatým aspoň ¾ väčšinou všetkých členov
 • Rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy.
 • Po zrušení Klubu uznesením členskej schôdze vykoná likvidáciu združenia likvidátor menovaný členskou schôdzou združenia.
 • Po zrušení Klubu rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy vykoná likvidáciu likvidátor určený v rozhodnutí.
 • Likvidátor najmä:
 • Sústredí peňažné prostriedky Klubu na jednom účte a najhospodárnejším spôsobom odpredá alebo zabezpečí ostatný hnuteľný majetok a nehnuteľnosti združenia,
 • Z prípadného výťažku uhradí záväzky Klubu,
 • Úradným spôsobom znehodnotí pečiatky Klubu,
 • Zabezpečí uloženie spisového materiálu v súlade so všeobecne záväznými predpismi
 • Správu o vykonaní likvidácie predloží orgánu, ktorý ho likvidáciou poveril, prípadne iným zainteresovaným orgánom.

XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto stanovy schválila členská schôdza KPND dňa 1.9.2019 a upravila členská schôdza KPND 20.3.2022.

Týmito stanovami sa upravujú stanovy, ktoré boli vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra 29.11.2021 pod č. VVS/1-900/90-49160-4